พนักงานที่เข้าทำงานใหม่หรือลูกจ้างใหม่จะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัย 6 ชม ตามประกาศ พรบ. ความปลอดภัยปี 2554 ซึ่งไม่ได้มีการระบุหลักสูตรแต่มีการระบุเอาไว้ว่าตามมาตรา 16 ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างานและลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้การบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย

ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อทางร่างกาย จิตใจ และสุขอนามัย ดังนั้น ให้นายจ้างจัดให้มีการอบรมความปลอดภัย 6 ชม กับลูกจ้างทุกคนก่อนเริ่มงาน

ปัจจุบันมีหลายสถาบันที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้เป็นผู้จัดอบรมความปลอดภัย 6 ชม ให้กับพนักงานใหม่ สถาบันเหล่านี้มีความเป็นมืออาชีพ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แต่จะเน้นฝึกปฏิบัติมากกว่า เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งได้สัมผัสกับอุปกรณ์ PPE ของจริงทุกประเภทในห้องเรียนอีกด้วย นอกจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมความปลอดภัย 6 ชม จะได้ทราบถึงข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานใหม่ด้วย

การฝึกอบรมความปลอดภัย 6 ชม ในการทำงาน สำหรับพนักงานใหม่ถือได้ว่ามีความสำคัญและเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บ่อยครั้งที่เรามักพบว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นรุนแรงและส่งผลให้โรงงานหรือนายจ้างต้องถูกดำเนินคดีหรือสั่งให้หยุดกิจการจากการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวและจากสถิติในประเทศไทยพบว่าอุบัติเหตุจากการทำงานส่วนมากเกิดจากความประมาทของผู้ปฏิบัติงาน สิ่งเหล่านี้สามารถป้องกันได้ด้วยการทำความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานที่เริ่มงาน

การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน พนักงานควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานอย่างปลอดภัย วิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์การทำงานที่เหมาะสมต่างๆ ได้เรียนรู้สภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายคืออะไร การป้องกันและจะการจัดการด้วยวิธีใดได้รู้มาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ เช่น มาตรฐานด้านแสงสว่าง เสียงดังจากการทำงาน มาตรฐานในการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน การโต้ตอบเหตุฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ไฟไหม้หรือสารเคมีรั่วไหล ฯลฯ การอบรมเหล่านี้จะทำให้พนักงานทุกคนได้มีความรู้มีความเข้าใจและสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา

และทั้งหมดนี้ก็คือ อบรมความปลอดภัย 6 ชม คืออะไรมีความสำคัญมากแค่ไหน หวังว่าทุกคนจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอบรมความปลอดภัยเพราะเมื่อเกิดความรู้และความเข้าใจ รวมถึงไม่ประมาทก็จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยนั่นเอง  การอบรมความปลอดภัย 6 ชั่วโมง นอกจากจะเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม พรบ. ด้านความปลอดภัยแล้ว ก็ยังส่งผลดีทั้งต่อนายจ้างและลูกจ้างด้วย