พนักงานที่เข้าทำงานใหม่หรือลูกจ้างใหม่จะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัย 6 ชม ตามประกาศ พรบ. ความปลอดภัยปี 2554 ซึ่งไม่ได้มีการระบุหลักสูตรแต่มีการระบุเอาไว้ว่าตามมาตรา 16 ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างานและลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้การบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย…